Σ.Δ.Ε

Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο

Η συγκεκριμένη εφαρμογή εκπονήθηκε προκειμένου να  εξυπηρετήσει στην έκδοση συνοδευτικών εγγράφων όπου αυτά είναι απαραίτητα (διακίνηση πετρελαιοειδών, οινοπνευματωδών και λοιπών προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης). Κύριος σκοπός της είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης των συνοδευτικών εντύπων,  καθώς εξαιτίας του όγκου τους η συγκεκριμένη διαδικασία καθίσταται εξαιρετικά  επίπονη και χρονοβόρα.

Για το λόγο αυτό η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι  ώστε να είναι απλή και εύχρηστη για τον χρήστη, εξοικονομώντας σ' αυτόν τον μέγιστο δυνατό χρόνο.
Η συγκεκριμένη  εφαρμογή  περιλαμβάνει:
  • Ταχύτατη συμπλήρωση και έκδοση σε εκτυπωτή εντύπων Σ.Δ.Ε. όλων των ειδών (εσωτερικής διακίνησης-εξαγωγής).
  • Αυτόματες επιλογές στοιχείων από κωδικοποιημένους πίνακες (π.χ. πελάτες, δασμολογικές κλάσεις κ.λ.π.).
  • Τα διάφορα πεδία συμπληρώνονται πάνω στην οθόνη του υπολογιστή σε φόρμα Σ.Δ.Ε. με δυνατότητα κίνησης σε όλα τα σημεία του εντύπου!
  • Υποδείγματα Σ.Δ.Ε.. Η σημαντικότερη λειτουργία της εφαρμογής που επιτρέπει την συμπλήρωση συνοδευτικών που επαναλαμβάνονται με παρόμοιες μορφές (π.χ. αλλάζουν μόνο οι ποσότητες), ελαχιστοποιώντας έτσι τον χρόνο εγγραφής.
  • Ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων μέσω δισκέτας σε όλα τα μηχανογραφημένα τελωνεία (σύστημα ISIS).