ΔΑΣΜΟΣ

To Best Seller στη Διαχείριση Εκτελωνιστικών Εργασιών

Πρόκειται για το πιο ολοκληρώμενο και εύχρηστο εκτελωνιστικό πρόγραμμα με πλήθος εγκατάστεων σε όλα τα Τελωνεία της Ελλάδας.

Η πλήρης έκδοση της εφαρμογής μηχανοργάνωσης εκτελωνιστικών γραφείων "ΔΑΣΜΟΣ" περιλαμβάνει:

Διασαφήσεις
 • Εισαγωγές - Εξαγωγές - Κοινοτική Διαμετακόμιση (Τ1,Τ2 κλπ) - ΔΕΦΚ - BIS - TIR
 • Ταχύτατη συμπλήρωση και έκδοση σε εκτυπωτή διασαφήσεων όλων των ειδών (εισαγωγής, εξαγωγής κ.λ.π.).
 • Αυτόματες επιλογές στοιχείων από κωδικοποιημένους πίνακες (π.χ. πελάτες, δασμολογικές κλάσεις, νομίσματα, χώρες και πολλά άλλα).
 • Συμπλήρωση του εντύπου πάνω στην πραγματική φόρμα των διασαφήσεων!
  Τα διάφορα πεδία συμπληρώνονται πάνω στην οθόνη του υπολογιστή σε φόρμα διασάφησης με δυνατότητα κίνησης σε όλα τα σημεία του εντύπου!
 • Αυτόματη φορολόγηση εισαγωγών και ΔΕΦΚ για όλα τα είδη φόρων. Πανίσχυρο εργαλείο υπολογισμού και του πιο πολύπλοκου τρόπου φορολόγησης εισαγόμενων ειδών που βασίζεται στον καθορισμό ειδών φόρων και των ποσών πάνω στα οποία επενεργούν.
 • Συμπλήρωση και εκτύπωση και των δύο όψεων του εντύπου (εμπρός & πίσω)!
 • Αυτόματες μεταφορές στοιχείων από πεδίο σε πεδίο για πολύ γρήγορη συμπλήρωση.
 • Πλήρης έκδοση εντύπου BIS (εμπρός & πίσω) με αυτόματες μεταφορές στοιχείων από και προς το πρώτο φύλλο της διασάφησης και αυτόματο υπολογισμό των φόρων στο τελευταίο φύλο.
 • Υποδείγματα διασαφήσεων. Πολύ ισχυρό εργαλείο για συμπλήρωση διασαφήσεων που επαναλαμβάνονται με παρόμοιες μορφές (π.χ. αλλάζουν μόνο οι ποσότητες, κόλλα, τεμάχια κλπ ενώ τα άλλα στοιχεία παραμένουν ίδια). Ο χρόνος έκδοσης των διασαφήσεων με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου μειώνεται δραστικά.
 • Καταλόγους για ανεύρεση διασαφήσεων σε χρονικό διάστημα ανά ημερομηνία ή πελάτη.
 • Ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων μέσω δισκέτας σε όλα τα μηχανογραφημένα τελωνεία (σύστημα ICIS) και μελλοντικά Ηλεκτρονικά (σύστημα ICISnet).
Εκδόσεις Συνοδευτικών Εντύπων
Αυτόματη και ταχύτατη έκδοση, μέσα από τη διασάφηση και με αυτόματες μεταφορές στοιχείων, πλήθους συνοδευτικών εντύπων όπως για παράδειγμα:
ΔΕΤΕ - DV1 - Υπεύθυνες Δηλώσεις -  Άδειες Διέλευσης Ζώνης - CMR - EUR.1 - Πιστοποιητικά κλπ
Εξοδολόγιο
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του εκτελωνιστικού γραφείου, στις οικονομικές δοσοληψίες με τους πελάτες του. Κορμός της οικονομικής παρακολούθησης που χρεοπιστώνει πελάτες είναι το τμήμα του εξοδολογίου που περιλαμβάνει:
 • Συμπλήρωση και έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών
 • Αυτόματη έκδοση Κατάστασης Επαγγελματικών Δαπανών
 • Καταχώρηση Αποδείξεων Εισπράξεως & Πληρωμής.
Διαχείριση Πελατών-Οικονομικά
Περιλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του πελατολογίου του γραφείου και την οικονομική παρακολούθηση του με διάφορες προβολές και εκτυπώσεις όπως:
 • Καρτέλες Πελατών
 • Υπόλοιπα Πελατών
 • Στατιστικά & Συγκριτικά στοιχεία περιόδων (μηνών - ετών)
 • Ανάλυση Φ.Π.Α. εσόδων διμήνου
 • Συγκεντρωτική κατάσταση Τιμολογίων κ.α.
Κωδικοποιήσεις - Βιβλιοθήκες
Είναι το τμήμα της εφαρμογής που περιλαμβάνει τους πίνακες με τα διάφορα κωδικοποιημένα στοιχεία όπως:
 • Νομίσματα
 • Κλάσεις Εμπορευμάτων & περιγραφές
 • Τελωνεία
 • Αποθήκες
 • Τρόποι Μεταφοράς
 • Προσκομιζόμενα Έγγραφα
 • Όροι Παράδοσης
 • Χώρες
 • Καθεστώτα Εισαγωγών
 • Μηνύματα & Σφραγίδες
 • Φόροι & Επιβαρύνσεις κλπ
Οι περισσότεροι από τους πίνακες αυτούς έρχονται συμπληρωμένοι με την εγκατάσταση της εφαρμογής από τους επίσημους πίνακες της Γ.Γ.Π.Σ. του Υ.Ο., ενώ βέβαια ο χρήστης είναι ελεύθερος να τους μεταβάλει και να τους συμπληρώσει σύμφωνα με τη θέλησή του.