ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η επιχείρηση EVRESIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά Φορείς καινοτομίας, για:

  • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών,
  • την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας και
  • τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 10.000 €, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 10.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση  αφορά την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για 10.000 .

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • ανάπτυξη συνεργασίας με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
  • απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίεςΚωδικός Έργου:

 ΚΜΕ5-0076696

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου «Κουπόνια Καινοτομίας – EVRESIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αποτελεί η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη σε εφαρμογή μικρής κλίμακας ενός συστήματος δοσομέτρησης και διαχείρισης υγρών ιατρικών εφαρμογών, είτε βιολογικών (π.χ. αίμα/ούρα) ή άλλων βιοχημικών υγρών που χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακές και κλινικές δοκιμές ή ακόμη και στην Παρασκευή φαρμάκων ή άλλων ουσιών. Τα υγρά αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους σε περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται η μίξη τους ή να δίνεται η δυνατότητα συγκεκριμένου τρόπου ανάμιξης. Η φύση των υγρών αυτών (π.χ. βιολογικά υγρά) ή και μέρος των ιδιοτήτων αυτών (π.χ. διαβρωτικά) απαιτεί την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση για λόγους αξιοπιστίας μετρήσεων και ασφάλειας κατά την επιτέλεση της διαδικασίας Ενδεικτικά το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να ελέγχει κατάλληλα ηλεκτροβαλβίδες και τουλάχιστον μία (1) δοσομετρική αντλία κατάλληλη για χρήση σε ιατρικό περιβάλλον ώστε να επιτρέπεται η διαχείριση διαφορετικών υγρών τα οποία δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να ρέουν στους ίδιους αγωγούς. Εκτιμάται ότι ένας ικανός αριθμός τέτοιων υγρών μπορεί να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4). 
Προτεινόμενη μηχανολογική σχεδίαση: άποψη πρόσοψης

Τίτλος Έργου:

Κουπόνι Καινοτομίας – EVRESIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας θα υλοποιηθεί από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου εδράζεται σε σταθερούς άξονες οι οποίοι αφορούν στην επαύξηση του βαθμού αυτοματοποίησης διεργασιών που επιτελούνται σε ιατρικά εργαστήρια αναπτύσσοντας στοχευμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην μεγαλύτερη αξιοπιστία, ακρίβεια και ασφάλεια της διαδικασίας. Για τους σκοπούς της αποτελεσματικότερης οργάνωσης και εκτέλεσης των διαδικασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα 6 μηνών ώστε να προκύψουν άμεσα αποτελέσματα που θα έχουν δυναμική περαιτέρω αξιοποίησης θα πραγματοποιηθούν τρία (3) κυρίως στάδια που αφορούν (i) την τεχνολογική στάθμιση ώστε να προκύψει μία υψηλού επιπέδου επισκόπηση των προοπτικών ανάπτυξης, (ii) τη μελέτη της αρχιτεκτονικής του συστήματος και κυρίως της αποτελεσματικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης συστημάτων υλικού και λογισμικού και (iii) την επίδειξη με τη μορφή της απόδειξης της ιδέας (“proof-of-concept”) ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο ανάπτυξης μίας οικονομικά βιώσιμης λύσης με τη μορφή ενός μελλοντικού προϊόντος. Υπό τον πρίσμα των παραπάνω είναι σαφές ότι το αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε 3 επιμέρους τμήματα (i) – (iii) τα οποία αποτελούν και τις Ενότητες Εργασίας του έργου.  

Το παραδοτέο Π2 – Τεχνικές προδιαγραφές & Αρχιτεκτονική Συστήματος αποτελεί φυσική συνέχεια και εξέλιξη του Παραδοτέου Π1 – Τεχνολογική Στάθμισης Συστήματος, αντιπροσωπεύοντας το δεύτερο σκέλος του έργου στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2 (ΕΕ2) – Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική συστήματος. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας εξετάζεται η τεχνική σχεδίαση του συστήματος σε επίπεδο υλικού (ηλεκτρολογική/μηχανολογική σχεδίαση) καθώς και λογισμικού (λειτουργίες). Έτσι, έχοντας μελετήσει πιθανές λύσεις καταλήγοντας στη λύση που θα υλοποιηθεί (βλέπε Παραδοτέο Π1), στα πλαίσια του Π2 εξετάζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης: σκιαγραφούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της λύσης, μελετάται το διάγραμμα ροής διεργασιών και σχεδιάζεται το σύστημα στη λεπτομέρεια αυτού. Έτσι ουσιαστικά τίθεται το πλαίσιο για την ολοκλήρωση των επιμέρους τμημάτων και τις δοκιμές υπό το καθεστώς απόδειξης (Proof-of-concept) που αποτελεί το αντικείμενο της τρίτης και τελικής φάσης του έργου.   

Εν κατακλείδι, ως αποτέλεσμα των εργασιών της συγκεκριμένης ενότητας, έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο ανάπτυξης μίας εφαρμογής η οποία μπορεί να δοκιμαστεί περαιτέρω στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π3 – Πειραματικά αποτελέσματα και αξιοποίηση εφαρμογής, στα πλαίσια χαρακτήρα επίδειξης της ιδέας (“proof of concept”).